Ponúkame služby

Time is money – ANYTIME

Čo ponúkame

Verejné obstarávanie

Naša spoločnosť poskytuje služby verejného obstarávania vrátane elektronických aukcií a elektronického trhoviska.


Pre koho sú naše služby vhodné

súkromný sektor

  • podnikateľské subjekty uchádzajúce sa o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, výhodou je úspora nákladov, efektívnosť a rýchlosť výberu vhodného dodávateľa 

verejný sektor

  • štátne úrady a organizácie
  • samosprávne kraje
  • mestá a obce
  • ako aj pre ďalšie organizácie, ktoré sa pri obstarávaní riadia Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Z pohľadu účastníkov procesu obstarávania poskytujeme naše služby tak pre osoby podľa §7 (súkromé obstarávajúce firmy) obstarávateľov resp. verejných obstarávateľov (teda nakupujúcich) ako aj pre dodávateľov, uchádzačov (teda predávajúcich).

Prínosy spolupráce s nami:

  • Výhodou spolupráce s nami je komplexnosť poskytovaných služieb – vieme Vám poradiť vo všetkom čo súvisí so získaním nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, spracovaním projektu, verejným obstarávaním, finančným riadením aj monitorovaním projektu
  • Férový a partnerský prístup – odporučíme pre Vás najvhodnejšiu alternatívu na získanie nenávratného finančného príspevku ako aj formu verejného obstarávania
  • Garantujeme súlad verejného obstarávania s platnou legislatívou

Projekty pre štrukturálne fondy EÚ

Komplexné poradenstvo vo všetkých fázach realizácie od prípravy projektového zámeru, usmernenia žiadateľa pri výbere vhodnej výzvy pre jeho zámer, poradenstvo pri spolufinancovaní projektu, vypracovanie projektu až prípravu žiadostí o preplatenie vynaložených výdavkov a monitorovacie správy projektu.